Om Arbeidsmiljølovens §10-12 og retten til overtidskompensasjon

 

Hvordan kvalitetssikrer din virksomhet at kun stillinger som betraktes som ledende eller særlig uavhengige unntas fra rett til overtidskompensasjon?

En diskusjon som ofte kommer opp mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er retten til overtidskompensasjon. Arbeidsmiljølovens §10-12 sier at (1) ledende og (2) særlig uavhengige stillinger er unntatt arbeidstidsreglene, og dermed også overtidkompensasjon. Men det er rom for tolkning av definisjonen rundt ”ledende” og ”særlig uavhengige”, spesielt sistnevnte.

”Særlig uavhengig”?
En som innehar en ”særlig uavhengig” stilling bestemmer sin egen arbeidstid, prioriterer hvilke oppgaver som skal gjøres, når de gjøres og hvordan de utføres. I praksis er det svært få stillinger som faller inn under dette, men realiteten er at det er mange stillinger som defineres slik. Dette kan i verste tilfellet medføre misnøye, tvister og bøteleggelser.
Som arbeidsgiver er det viktig å vise til at en slik særlig vurdering faktisk er gjort når en person innehar en stilling, og en arbeidskontrakt skal alltid inneholde om stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i AML.

 

Hva er overtid?
Det er samtidig viktig å være bevisst på begrepet ”overtid”. Overtid er når en ansatt blir bedt om å jobbe med en oppgave som ikke kan leveres innenfor den ordinære arbeidstiden, enten på grunn av tidsfrister eller andre oppgaver parallelt som ikke kan flyttes på. Om en ansatt selv velger å sitte lenger med en oppgave man ikke er blitt pålagt, vil ikke dette nødvendigvis defineres som overtid. Det er derfor viktig at overtid er avtalt og godkjent av nærmeste leder. Om man har en ordning der man kan avspasere overtidstimer, er det viktig å huske på at man likevel skal ha overtidstillegget for disse timene hvis arbeidet er pålagt.

 

Saribas løsning
Vi i Sariba opplever at en del bedrifter har utfordringer med dette temaet. Vi har derfor laget et opplegg som gjør det enklere å kvalitetssikre stillingene man betrakter som unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i AML. Vi har god erfaring med å gjennomføre denne prosessen, og det gir en trygghet både for arbeidsgiver og arbeidstaker når stillinger opprettes eller endres.
Vi har laget et kriteriesett med spørsmål som gås gjennom for hver stilling. Kriteriene kan enten vurderes av kunden selv, eller vi kan vi bistå ved hjelp av intervjuer. Spørsmålene har graderte svaralternativer, og er fordelt på fire hovedkategorier:
1. Arbeidstid og tilstedeværelse
2. Ansvar og myndighet
3. Arbeidsoppgavenes karakter
4. Andre relevante forhold

 

Svarene legges inn i en tabell som vil gi et resultat. Vi rådgir kunden på hvordan de bør utføre vurderingen ut fra resultatet, men det er opp til kunden hvilket nivå de vil legge seg på. Vi vil også levere en sluttrapport med funnene fra gjennomføringen.

Har du spørsmål eller ønsker en gjennomgang av metoden vår?
Ta kontakt med Dorthe Sommerseth