Gode arbeidsforutsetninger: En gevinst for både de ansatte og bedriften

startup 594090 1920

startup-594090_1920

Forskning og erfaring viser at mennesket er et kreativt og skapende vesen. Hver for oss og sammen med andre har vi et potensiale og et ønske om å bidra med kunnskap, evner og kreativitet. Det er denne kraften som har ført mennesker fra å bo i grotter til å kunne reise verden rundt, til månen, utslette dødelige sykdommer og etablere et høyt utviklet samfunn med alt det fører med seg.

Vårt arbeid spiller en viktig rolle både i vårt eget liv og i samfunnet. Det er gjennom arbeidet vi blant annet skaper vår identitet, får utløp for kreativitet og samtidig bidrar til samfunnets funksjon og utvikling. Mennesket blir fortsatt sett på som et vesen som iblant behøver å motiveres, korrigeres, irettesatt – ja, tidvis «straffes». Det kan ha sin forklaring i at vi sjelden reflekterer over vårt menneskesyn, og tidvis har manglende evne til å komme opp fra «dypt nedkjørte hjulspor». Vi gjør som vi alltid har gjort.

BYTT FOKUS

En måte å komme opp fra det «dypt nedkjørte hjulsporet» er å endre fokus. Ofte sees arbeidet ut i fra roller og posisjoner, for eksempel medarbeider- og lederrollen. Dette kan gi «bensin til bålet» på et utdatert menneskesyn. Ansatte blir ofte sett på som litt trege og late, og de forstår ikke helt hva som er best for organisasjonen. Dette kan føre til at de ikke er sitt ansvar bevisst. På den andre siden blir ledere ofte sett på som lite empatiske teoretikere: De hører ikke etter, er stresset, fraværende og mangler forståelse for medarbeidernes virkelighet i det daglige.

Vi påstår følgende:

  1. Mennesker er i utgangspunktet ikke late. De har et stort behov for å vise at de bidrar med gode prestasjoner.
  2. Selv om alle mennesker er like i forhold til art, så er alle unike individer og dermed ulike.
  3. Når mennesker opplever at de bidrar, føler de seg bra og blir motivert.
  4. Det er summen av samspill og alle individenes prestasjoner som er organisasjonens samlede resultat.
  5. Hvis et menneske har gode arbeidsforutsetninger til å bidra, vil det prestere. Det finnes en enkel og vitenskapelig modell som praktisk kan flytte fokus fra å tenke roller og posisjoner til å tenke gode arbeidsforutsetninger, slik at alle individer presterer i sin arbeidssituasjon, uansett hvilken rolle og hvilket arbeidsoppdrag en har.

Den vitenskapelige modellen viser at en må ha følgende forutsetninger for å kunne prestere i en arbeidssituasjon:

BØR – handler om å ta ansvar
Hvis man forstår hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, hva som skal oppnås og samtidig ser sitt eget bidrag i forhold til dette, vil man som individ som regel ta ansvar for dette.

Et individ vil som oftest ta ansvar for sine arbeidsoppgaver hvis det har forståelse for hva arbeidsoppgavene er, hvorfor de skal utføres og hva som skal oppnås, samt ser sitt eget bidrag til arbeidsoppgavene.
BØR indikerer i hvilken grad medarbeidere oppfatter sitt ansvar for arbeidsoppgaver, og hvilke krav som stilles til den enkelte. Ansvaret bør være både tydelig og tilstrekkelig.

FÅR – handler om rammer, ansvar og handlingsfrihet
Et menneske vil selv ha ansvaret for å løse sine arbeidsoppgaver og utfordringer. Det kreves også handlingsfrihet i hverdagen. Mange ledere uttrykker en uro over å gi medarbeidere for mye handlingsfrihet, «de kan jo ikke få gjøre som de vil». Medarbeidere opplever da på sin side en manglende tillit til at de har evner til å løse arbeidsoppgavene. Dette hindrer prestasjoner. En medarbeider som det er prestasjonsforventninger til må oppleve at han får frihet innen visse rammer.
FÅR indikerer i hvilken grad medarbeider opplever at det er samsvar mellom ansvaret og mandatet i jobben.


KAN – handler om kompetanse

Dette er viktig, ikke minst i dagens komplekse arbeidssituasjoner. Uansett om det gjelder å ta vare på syke mennesker, konstruere maskiner, møte kunder eller levere tjenester, kreves det kompetanse. Kompetanse er kunnskap, erfaring og forståelse for hvordan en arbeidsoppgave skal løses. Mennesker som opplever å kunne utføre arbeidet sitt ved at egen kompetanse kan utvikles og kommer til nytte, opplever KAN, som er avgjørende for prestasjon. KAN indikerer i hvilken grad medarbeideren opplever å ha kompetanse til å utføre oppgavene sine.


VET – handler om informasjon

Lenge handlet informasjon om å bli informert av leder. I dag flyter informasjonen fritt, og er ofte tilgjengelig for alle. Det å kjenne seg informert er fremdeles like viktig som tidligere. I dag handler det om å få riktig informasjon og kunne vurdere den, noe som ofte blir glemt som viktig hverdagsinformasjon. Det er for eksempel avgjørende å vite hvilket skift man skal ha neste dag eller om leveransen av reservedeler er på vei. Det som er viktig er å ha nødvendig informasjon for å få løst sine arbeidsoppgaver, og vite hvordan disse henger sammen med oppdrag og mål. VET indikerer i hvilken grad medarbeideren opplever å ha nødvendig informasjon til å utføre oppgavene sine.

VIL – handler om engasjement
Medarbeidere skal være motiverte, og insentiver er ofte laget for å motivere. Men det er ikke sikkert at insentivene gir det engasjementet som kreves for gode prestasjoner. Alle arbeidsoppgaver er ikke morsomme. Har man gode forutsetninger for å gjennomføre dem gjennom at man BØR, FÅR, KAN og VET, så vil engasjementet vokse. Hvis man også får bekreftelse på sine prestasjoner, gehør for sine ideer og opplever at man kan bruke sin kompetanse, så opplever også mennesker at de VIL. VIL indikerer i hvilken grad medarbeideren har engasjement for sine arbeidsoppgaver og oppdraget sitt

Hvis alle disse forutsetningene er tilstede i arbeidssituasjonen, vil både individer og grupper prestere med å utføre et felles oppdrag. Hvis forutsetningene derimot er ufullstendige eller enda verre motstridende, hemmes prestasjonene, kreativiteten og dermed effektiviteten.

Gjennom Agerus’ metode kan du som leder frigjøre potensialet i organisasjonen ved systematisk å utvikle gode arbeidsforutsetninger. Du vil oppleve hvordan prestasjoner, arbeidsglede og effektivitet vokser.

Når forutsetningene er tilfredsstilt, sikres gode prestasjoner og medarbeiderne vil oppleve at de eier arbeidssituasjonen.

Ønsker du å vite mer? Kontakt Bernhard Rikardsen for mer inforamsjon

X
X