Trefigurer holder rundt hverandre.

La din bedrift bli en bedre utgave av seg selv | Gruppeveiledning

Trefigurer holder rundt hverandre. Bedre samarbeid ved hjelp av gruppeveiledning

HR er et omfattende fagfelt bestående av mange ulike dimensjoner. Vi i Sariba jobber ut ifra vår visjon «mennesker som får til mer, systemer og prosesser som gjør det mulig». La din bedrift bli en bedre utgave av seg selv ved hjelp av gruppeveiledning.

Erik Hovden har vært ansatt i Sariba siden 2013 og jobber daglig med det menneskelige aspektet i vår visjon. Erik har mer enn 20 års erfaring med ledelse i det norske næringsliv. De siste 15 årene har han jobbet med organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor. Erik er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Han har tatt en spesialutdannelse innen relasjonsbasert konflikthåndtering og en sertifisering som ICF (International Coaching Federation) coach.

Innen feltet organisasjonsutvikling fremstår gruppeveiledning som en stadig mer aktuell metode. Med fokus på blant annet egen motivasjon og utvikling, jobbstress, samarbeid og struktur, vil gruppeveiledning hjelpe medarbeidere og ledere med å tydeliggjøre hvilke handlingsrom de har, samtidig som denne tydeliggjøringen motiverer til handling.

Ved hjelp av gruppeveiledning vil deltakerne få en økt følelse av fellesskap, et godt arbeidsmiljø og styrke til å tåle utfordringer.

Hva er gruppeveiledning?

Gruppeveiledning er en arbeidsprosess hvor en fast gruppe med medarbeidere eller ledere, sammen med en profesjonell fasilitator, støtter og utfordrer hverandre innen opplevde arbeidsutfordringer. Det kan være utfordringer knyttet til egen motivasjon, ledere, ledelse, jobbstress, samarbeid, ressursknapphet, konflikter, struktur, etc.

Ved å styrke relasjoner, utvikle kultur, og øke åpenheten rundt vanskelige temaer får de ansatte tydeliggjort sitt arbeidsrom og motiveres til handling. Erfaringer viser at gruppeveiledning styrker psykologiske trygghet, noe som er essensielt for at team skal fungere optimalt. Dette ifølge Amy Edmonson, professor i Leadership and Management ved Harvard Business School. Hun har forsket på dette og ser at psykologisk trygget er grunnsteinen for at gode og dyktige team fungerer optimalt. Erfaringer viser også at gruppeveiledning reduserer sykefravær og bedrer arbeidsmiljøet.

Definisjon

Faglig veiledning er en prosess hvor det man sikter mot er å beskrive praksis, følelser, refleksjoner og handlinger hos seg selv. Man kan endre refleksjonsgrunnlag, stadfeste eller endre praksis. Bearbeidingselementet gir mulighet for personlig vekst gjennom innsikt og anerkjennelse.
(Vråle/Bruun, 2003)

Formål med gruppeveiledning

Ved hjelp av gruppeveiledning vil deltakerne, i tillegg til å styrke relasjonene og utvikle arbeidsmiljøet, fremme evnen til refleksjon og gode handlingsmønstre. Dette skjer gjennom bevisstgjøring på hver enkelt deltakers rolle i gruppen. Deltakerne vil oppleve at konsentrasjon økes, noe som igjen vil føre til vekst og trivsel. Det settes også et sterkt fokus på å oppøve tydeligere kommunikasjon blant deltakerne. Ved å aktivt benytte gruppens kompetanse vil man både kunne avdekke og hindre energilekkasjer.

Ved å la dine medarbeidere delta i gruppeveiledning vil de oppleve at de får støtte og hjelp til å komme seg ut av sine egne «medarbeider/ledelsesdilemma». De ansatte vil lære å mestre sine daglige utfordringer og styrke relasjonene og tillitten til kollegaer, slik at de i større grad kan bruke hverandre som sparringspartnere i det daglige. Alle disse elementene vil kunne bidra til økt motivasjon og at de ansatte blir bedre rustet til å møte bedriftens forventinger til resultat.

Gruppeveiledning kan gi et forbedret arbeidsmiljø og føre til økt trivsel. Når medarbeidere sammen reflektere over utfordringer knyttet til jobben, kan det bidra til kunnskapsdeling noe som igjen kan øke kvaliteten på arbeidet som utføres.

Gjennomføring av gruppeveiledning

For å gjennomføre gruppeveiledning er det avgjørende å ha en kvalifisert fasilitator på plass. Fasilitatoren vil bidra med struktur, støtte og kreativitet. Fasilitatorens oppgaver innebærer også å systematisere tilfeldige og frittstående opplevelser og å sikre fremdrift. Deltakerne vil opparbeide mestringsstrategier som gir arbeidsglede og vekst. I gruppeveiledningen vil det legges vekt på gruppeprosess, trygghet, samhold, åpenhet og vekst. Det er også viktig at alle deltakerne slipper til med sine tanker og innspill.

Praktisk gjennomføring

Gruppeveiledningen kan gjennomføres på forskjellige måter. En av metodene er en fast gruppe bestående av 5 – 8 deltakere. Det settes opp 1 1/2 til 2 timers økter hver fjortende dag. Dette settes opp på samme sted og til samme tid og det er viktig at seansen kan foregå uforstyrret.
Det er også viktig at alle i gruppen er klar over at de har taushetsplikt med tanke på hva som blir diskutert i gruppeveiledningen. Dette er viktig slik at alle kan føle seg trygge nok til å dele sine personlige opplevelser og jobbutfordringer.

Ønsker du å høre mer om gruppeveiledning ta kontakt med Erik Hovden, tlf 911 37232