HR-Strategi og utvikling

Å finne veien fra din virksomhets hovedstrategi til en god HR-strategi, er en viktig og ofte utfordrende oppgave. For hvilke HR-prosesser bør prioriteres ut fra strategien, og hvor smarte er egentlig disse prosessene?

Vi lever av å gjøre HR enkelt

Vi i Sariba har over 20 års erfaring innen HR-strategi og utvikling. Vårt mål er å bidra til varig verdiskapning for kundene våre, blant annet gjennom å levere erfaringsbasert rådgivning innen HR-strategi og utvikling.

I løpet av våre 20 år som selskap har vi sett hvordan stadig flere har fått øynene opp for viktigheten av HR som funksjon, og hvordan HR er med på å forvalte bedriftens viktiges ressurser; menneskene. Ved å sette HR og din bedrifts ansatte på agendaen tar du et skritt inn i fremtiden og sørger for at du er en foretrukket arbeidsgiver både i dag, og i tiden som kommer. 

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle en strategisk HR-funksjon, og gir deg også råd om hvordan HR-rollene i din bedrift bør posisjoneres. Vi bidrar med smarte og kreative løsninger for HR-prosessene innen effektivisering og forenkling, målstyring, servicenivåer, kommunikasjon og interne relasjoner.

Vi har god erfaring med å støtte både organisasjoner og ledere i å beslutte, iverksette og følge opp de nødvendige endringene slik at strategien blir realisert. Våre strategikunder vet HVA de ønsker å oppnå, og våre strategikonsulentene viser HVORDAN dette både kan og bør gjennomføres. Slik legger vi sammen forutsetningene for bedre prestasjoner, og vi bidrar til å løfte HR til nye høyder.

dame i olaskjorte sitter å skriver

Strategi

For å aktivt støtte forretningsstrategien må HR evne å fornye og endre både egen avdeling og organisasjonen. Retningen defineres via en tydelig og konsistent HR-strategi, en klar visjon, verdier og strategiske mål som omfatter hele organisasjonen.

Vi hjelper deg med å utarbeide en konsistent HR-strategi og strategiske planer for å løse både kortsiktige og langsiktige forretningsbehov. Vi gir deg råd om hvordan din bedrift kan stimulere, implementere og følge opp positive handlingsmønstre for å prestere i henhold til dine forretningsmessige mål.

HR-Transformasjon

Utrykket «HR-transformasjon» har vært brukt i flere år både av HR-ledere og konsulenter. Men må en endringsprosess være en transformasjon?Nøkkelordet er potensiale: HR har potensiale til å støtte din virksomhetes behov og skape større merverdi. HR-transformasjon er det som gjør det mulig, og som bidrar til bedre resultater. Forandring skaper verdi et stykke på vei, men det må en HR-transformasjon til for å lande de optimale resultatene. 

Dette gjør vi:

Forstå

Vi hjelper deg med å kartlegge og analyse dagens HR-funksjon sett fra tre perspektiver:

Utsiden: Medarbeideropplevelsen

Oppdragsgiver: Leders behov

Innsiden: Effektoppnåelse og prosesseffektivitet.

Utforme

Vi hjelper deg med å utforme din HR-funksjon som målrettet skaper en unik medarbeideropplevelse, møter dine lederes behov og som fungerer effektivt, spesielt gjennom:

 • Design-tenkning
 • Organisasjons- og prosessforståelse
 • Digitalisering
Endre

Vi støtter din bedrifts gjennomføring av HR-transformasjonen gjennom:

 • Planlegging og prosjektledelse
 • Utførelse på tid og til kostnad
 • Oppfølging av effektoppnåelse

I dag tar enhver reell HR-transformasjon utgangspunkt i HR-funksjonens formål: Oppdrag, mandat og rolle. Så stilles spørsmålet om hva HR-funksjonen skal levere og hvordan dette skal gjøres. En HR-transformasjon omfatter altså tre dimensjoner: Hvorfor, hva og hvordan:

Hvorfor skal vi ha en HR-funksjon?
 • Hvilket behov er det for en dedikert HR-funksjon?
 • Hvilken rolle skal HR spille?
 • Skal HR kun støtte lederne?
 • Drive egne strategiske initiativ?
 • Være rådgivende i effektive arbeidsformer, organisasjonsutforminger og innovasjon?
Hva skal HR levere?
 • Hva blir oppdraget, og hvilket mandat følger med?
 • Hva skal en dedikert HR- funksjon levere?
 • Hva inngår i leveransen?
 • Hvordan skal HR’s leveransemodell henge sammen?
Hvordan skal HR produsere og levere?
 • Hvordan skal en tradisjonell tredelt leveransemodell med personalpolitikk og strategi, rådgivning gjennom HR forretningspartnere og administrative tjenester mestre nye krav?
 • Hvordan skal oppdraget utføres slik at leveransen treffer behovet?
 • Hvordan settes oppdraget ut livet slik at behovene tilfredsstilles?
 • Hvordan struktureres, utformes, resurssettes, ledes og styres HR-funksjonen for å kunne levere treffsikkert?
 • Hvordan skal hver enkelt komponent utformes?

Når disse spørsmålene stilles ærlig, utenfra og inn, gir svarene et bilde som er vesentlig annerledes enn nå-situasjonen. Da kreves det en HR-transformasjon for å lykkes fullt ut med endringen.

Organisasjonsutvikling

 • Gjør din organisasjon rustet til å nå sine mål!

Når du fokuser på effektive prosesser gir det varige, positive endringer og gode resultater! Vi er overbevist om at resultatforbedringer skapes gjennom å trene og utvikle lederteam, ledere og medarbeidere.Organisasjonsutvikling er en langsiktig og kontinuerlig prosess med varierende intensitet. Den har som formål å understøtte din bedrifts strategier, mål og forventede resultater. For å lykkes med organisasjonsutvikling er vi i Sariba opptatt av å sikre at din organisasjon har et felles «mentalt bilde» av utfordringene som skal løses, og målene dere ønsker å nå. 

Våre dyktige konsulenter bidrar til at du får:
 • Varig verdiskapning og bedre topp og/eller bunnlinje
 • Dyktigere ledere og god balanse mellom styring og ledelse
 • Bedre kommunikasjon og samhandling i team og ledergrupper
 • Økt fokus på prioriterte innsatsfaktorer
 • Tydeligere lederskapsfilosofi og god implementering

Lederutvikling

 • Gi din bedrift varige, positive endringer!

Vi i Sariba arbeider med lederteamutvikling ut fra et helhetssyn på ledelse: Samhandling og en god balanse mellom ledelse og styring, øker prestasjonene og gir gode resultater – også på lang sikt.

Med vår kompetanse og erfaring innen lederteamuvtikling, HR-utviklingstiltak, prosesser og teknologi bistår vi deg slik at du styrker din bedrifts resultater.

Når lønner deg seg å investere i ditt lederteam?
 • Ved behov for utvikling av lederskapet
 • Når samarbeidet på tvers hindrer ønskede bedriftsresultater
 • Ved behov for å «speede opp» implementering av endringer
 • Når det er ønske om en sterkere prestasjonskultur
 • Ved konflikter eller latente konflikter som hindrer samarbeid
 • Når teamet ikke drar i samme retning
 • Ved behov for lederevaluering

Saribas arbeidsmetoder baserer seg på en erfaringsbasert tilnærming. Forskning viser at mennesker lærer gjennom å gjøre, for deretter å reflektere over hva som er blitt gjort.

Individuell lederutvikling

Med individuell lederutvikling fra Sariba styrker du din bedrifts resultater fordi du tilrettelegger for at dine ledere får til mer.

Ledere har ulike behov for rådgivning, og en individuell løsning er viktig for å skape rom for åpenhet, samtidig som du ivaretar behovet for konfidensialitet. Saribas sertifiserte coacher er erfarne, og kan fungere som både sparringpartner, mentor eller coach.

Når lønner deg seg å investere i individuell lederutvikling?
 • Når lederen ønsker å utvikle sine lederferdigheter
 • Når lederen vil ha økt bevissthet rundt egen adferd
 • Når lederen ønsker å utvikle sitt relasjonsfokus
 • Når lederen har en særlig utfordrende arbeidssituasjon for eksempel knyttet til utfordrende personalsaker, konflikter, vanskelige veivalg, demotiverte medarbeidere, endringsledelse, målstyring, kommunikasjonsutfordringer m.m.

Interimledelse

 • Sariba kan på kort varsel levere den lederressursen du trenger

Har din virksomhet behov for å fylle en lederstilling i en kortere eller lengre periode, på heltid eller deltid? Mangler du en HR-direktør, en HR-sjef, en COO, en CIO eller en program-/prosjektleder? Sariba tilbyr profesjonell og erfaren lederstøtte i kritiske faser innen interimledelse.

Våre konsulenter har mer enn 20 års erfaring med å lede organisasjoner gjennom endringer og gi midlertidig lederstøtte. Vårt mål er å gi din organisasjon fornyet energi og gjennomføringskraft ved å fylle nøkkelfunksjoner med de rette ressursene til rett tid. 

Hvilke funksjoner kan vi fylle for deg:
 • HR-direktør
 • HR-sjef
 • Chief operating officer (COO)
 • IT-direktør
 • Programdirektør
 • Prosjektleder

For at du skal lykkes med organisasjonsutvikling kreves godt partnerskap, felles forståelse, aksept for det eksisterende, gode planer, gjennomføringskraft og et tydelig målbilde. Vi hjelper deg gjerne, hele veien.

Prosjekt- og endringsledelse

Optimal prosjektgjennomføring krever fokus på både prosjektledelse og endringsledelseSaribas konsulenter har både relevant prosjekterfaring og høy faglig kompetanse innen prosjekt- og endringsledelse og HR.

Lønnstjenester

Prosjektledelse

Å lede et prosjekt på den riktig måten er en svært viktig oppgave, både for sluttresultatet, men også for alle involverte. Du kjenner din bedrift best, og vil i alle tilfeller være eksperten på ditt fagfelt, men hva med å la oss være eksperter på vårt? Vi i Sariba har over 20 års erfaring innen prosjektledelse, og sammen kan vi levere det aller beste resultatet. 

Vi i Sariba tilbyr helhetlig prosjektledelse innen et omfattende spekter av prosjekter. Har din bedrift behov for et nytt styringssystem? Vi tilbyr vi markedets beste, basert på de målsetninger og gevinster du ønsker å oppnå. I mer generelle prosjekter tilbyr vi spisskompetanse og ledelse gjennom hele prosjektets livssyklus.

Vår erfaring strekker seg fra programledelse i store anskaffelsesprogram, til teamledelse. Vi har erfaring med innføring av ERP- og HR-løsninger, både på kundesiden og som leverandør. Vi har fokus på gevinstrealisering og leveranse til avtalt kostnad, tid og kvalitet. For å få til dette er det avgjørende å kunne jobbe med teknologi, metodikk og mennesker, noe som er sentralt i vår strategi.

Sariba har det som skal til for å bidra til optimale prosjektteam, og våre prosjektledere er trent til å styre og motivere prosjektdeltakere til å prestere best mulig.

Endringsledelse

Endringsprosesser er utfordrende for både ledere og ansatte, og det er dessverre slik at de ofte ikke utvikler seg som planlagt. Evnen til å både forstå og lede endring er derfor svært viktig for alle, også for din bedrift.

Vi i Sariba har lang og god erfaring med endringsledelse, og våre konsulenter forstår at effektive forretningsprosesser forutsetter samspill mellom teknologi, mennesker og prosesser. Med dette som bakteppe minimerer vi risikoen knyttet til implementering av nye forretningssystemer, og bidrar til å sikre din gevinstrealisering.

Gevinster ved god og riktig endringsledelse

 • Reduserte kostnader
 • Kortere ”time to market”
 • Bedre datakvalitet
 • Mer effektive rutiner