HR-strategi och utveckling

Att hitta vägen från ditt företags huvudstrategi till en bra HR-strategi är en viktig och ofta utmanande uppgift. För vilka HR-processer ska prioriteras utifrån strategin och hur smarta är dessa processer?

Vi lever på att göra HR enkelt

Under våra 20 år som företag har vi sett hur allt fler har blivit medvetna om vikten av HR som funktion och hur HR hjälper till att hantera företagets viktiga resurser; Människor. Genom att sätta HR och ditt företags medarbetare på agendan tar du ett steg in i framtiden och ser till att du är en rekommenderad arbetsgivare både idag och i framtiden. 

 

Vi hjälper dig med HR-strategi 

Vi hjälper dig gärna att utveckla en strategisk HR-funktion och ger dig även råd om hur hr-roller i ditt företag ska placeras. Vi erbjuder smarta och kreativa lösningar för HR-processer inom effektivisering och förenkling, scorecards, servicenivåer, kommunikation och interna relationer.

Vi har god erfarenhet av att stödja både organisationer och chefer i att besluta, genomföra och följa upp nödvändiga förändringar så att strategin förverkligas. Våra strategikunder vet vad de vill uppnå och våra strategikonsulter visar hur detta kan och bör implementeras. Det är så vi summerar förutsättningarna för bättre prestation och hjälper till att lyfta HR till nya höjder.

lady i ola skjorta sitter för att skriva

HR-strategi

För att aktivt stödja affärsstrategin måste HR kunna förnya och förändra både sin egen avdelning och organisationen. Riktningen definieras genom en tydlig och konsekvent HR-strategi, en tydlig vision, värderingar och strategiska mål som omfattar hela organisationen.

Vi hjälper dig att utveckla en konsekvent HR-strategi och strategiska planer för att lösa både kortsiktiga och långsiktiga affärsbehov. Vi ger dig råd om hur ditt företag kan stimulera, implementera och följa upp positiva handlingsmönster för att prestera enligt dina affärsmål.

HR-omvandling

Termen "HR-transformation" har använts i flera år av både HR-chefer och konsulter. Men måste en förändringsprocess vara en transformation? Nyckelordet är potential: HR har potential att stödja ditt företags behov och skapa större mervärde. HR-transformation är det som gör det möjligt och som bidrar till bättre resultat. Förändring skapar värde ett tag, men det krävs en HR-transformation för att få de bästa resultaten.

Så här gör vi:

Förstå

Vi hjälper dig att kartlägga och analysera dagens HR-funktion ur tre perspektiv:

Utanför: Medarbetarupplevelsen

Kund: Chefens behov

Inuti: Effekt uppnående och processeffektivitet.

Design

Vi hjälper dig att utforma din HR-funktion som målmedvetet skapar en unik medarbetarupplevelse, uppfyller dina chefers behov och arbetar effektivt, särskilt genom:

 • Designtänkande
 • Organisatorisk förståelse och processförståelse
 • Digitalisering
Ändra

Vi stödjer ditt företags implementering av din HR-omvandling genom:

 • Planering och projektledning
 • Utförande i tid och till självkostnadspris
 • Uppföljning av effektprestationer

Idag baseras varje verklig HR-omvandling på syftet med HR-funktionen: uppdrag, mandat och roll. Då ställs frågan om vad HR-funktionen ska leverera och hur detta ska göras. En HR-omvandling innehåller således tre dimensioner: Varför, Vad och Hur:

Varför ska vi ha en HR-funktion?
 • Vad är behovet av en dedikerad HR-funktion?
 • Vilken roll ska HR spela?
 • Ska HR bara stödja cheferna?
 • Driva egna strategiska initiativ?
 • Vara rådgivande inom effektiva arbetsmetoder, organisationsdesign och innovation?
Vad kommer HR att leverera?
 • Vad kommer uppdraget att vara och vilket mandat kommer att ingå?
 • Vad ska en dedikerad HR-funktion leverera?
 • Vad ingår i leveransen?
 • Hur ska HR:s leveransmodell kopplas ihop?
Hur kommer HR att producera och leverera?
 • Hur kommer en traditionell tredelad leveransmodell med personalpolicy och strategi, rådgivning genom HR-affärspartners och administrativa tjänster att klara nya krav?
 • Hur ska uppdraget utföras så att leveransen uppfyller behovet?
 • Hur är uppdraget ute ur livet så att behoven tillgodoses?
 • Hur struktureras, hanteras och hanteras HR-funktionen för att leverera korrekt?
 • Hur ska varje komponent utformas?

När dessa frågor ställs ärligt, utifrån in, ger svaren en bild som skiljer sig avsevärt från den nuvarande situationen. Detta kräver en HR-omvandling för att lyckas fullt ut med förändringen.

Organisationsutveckling

 • Förbered din organisation för att uppnå sina mål!

När du fokuserar på effektiva processer ger det varaktiga, positiva förändringar och goda resultat! Vi är övertygade om att prestationsförbättringar skapas genom utbildning och utveckling av ledningsgrupper, chefer och medarbetare.Organisationsutveckling är en långsiktig och kontinuerlig process av varierande intensitet. Det syftar till att stödja ditt företags strategier, mål och förväntade resultat. För att lyckas med organisationsutvecklingen är vi på Sariba fast beslutna att se till att din organisation har en gemensam "mental bild" av de utmaningar som ska lösas och de mål du vill uppnå. 

Våra skickliga konsulter hjälper dig att:
 • Varaktigt värdeskapande och bättre topp och/eller slutresultat
 • Skickligare chefer och en bra balans mellan styrning och ledning
 • Bättre kommunikation och interaktion i team och ledningsgrupper
 • Ökat fokus på prioriterade insatsfaktorer
 • Tydligare ledarskapsfilosofi och bra implementering

Ledarskapsutveckling

 • Ge ditt företag varaktiga, positiva förändringar!

På Sariba arbetar vi med ledningsgruppsutveckling från en helhetssyn på ledarskap: interaktion och en bra balans mellan ledning och styrning, ökar prestationen och ger goda resultat – även på lång sikt.

Med vår kompetens och erfarenhet av ledningsgruppsutveckling, HR-utvecklingsinitiativ, processer och teknik hjälper vi dig att stärka ditt företags resultat.

När betalar det dig att investera i din ledningsgrupp?
 • I behov av ledarskapsutveckling
 • När samarbete över hinder för önskade affärsresultat
 • Vid behov för att "påskynda" genomförandet av ändringar
 • När det finns en önskan om en starkare prestationskultur
 • I händelse av konflikter eller latenta konflikter som förhindrar samarbete
 • När teamet inte är på väg i samma riktning
 • Om ledningsutvärdering behövs

Saribas arbetssätt bygger på ett upplevelsebaserat förhållningssätt. Forskning visar att människor lär sig genom att göra, och sedan reflektera över vad som har gjorts.

Individuell ledarskapsutveckling

Med individuell ledarskapsutveckling från Sariba stärker du ditt företags resultat eftersom du underlättar för att dina ledare får mer.

Chefer har olika behov av rådgivning, och en individuell lösning är viktig för att skapa utrymme för transparens, samtidigt som man tar itu med behovet av konfidentialitet. Saribas certifierade coacher är erfarna och kan fungera som både sparringpartner, mentor eller coach.

När lönar det dig att investera i individuell ledarskapsutveckling?
 • När chefen vill utveckla sina ledaregenskaper
 • När chefen vill ha ökad medvetenhet om sitt eget beteende
 • När chefen vill utveckla sitt relationsfokus
 • När chefen har en särskilt utmanande arbetssituation relaterad till utmanande personalfrågor, konflikter, svåra val, demotiverade medarbetare, förändringsledning, styrkort, kommunikationsutmaningar etc.m.

Interimsledning

 • Sariba kan leverera den ledarskapsresurs du behöver med kort varsel

Behöver ditt företag tillsätta en chefsposition under en kortare eller längre period, heltid eller deltid? Saknar du en HR-direktör, en HR-chef, en COO, en CIO eller ett program/projektledare? Sariba erbjuder professionellt och erfaret ledarskapsstöd i kritiska faser av interimsledningen.

Våra konsulter har mer än 20 års erfarenhet av att vägleda organisationer genom förändringar och tillhandahålla tillfälligt ledningsstöd. Vårt mål är att ge din organisation förnyad energi och genomförandekraft genom att fylla nyckelfunktioner med rätt resurser vid rätt tidpunkt. 

Vilka funktioner kan vi fylla för dig:
 • HR-direktör
 • HR-chef
 • Operativ chef (COO)
 • IT-chef
 • Programdirektör
 • Manager

För att du ska lyckas med organisationsutveckling krävs bra partnerskap, gemensam förståelse, acceptans av befintliga bra planer, implementeringskraft och en tydlig målbild. Vi hjälper dig gärna hela vägen.