Elektrifiering eller digitalisering av processer?

Elektrifiering eller digitalisering av processer?

När digitaliseringsmålen utmejslade i bolagets strategiska plan ser framtiden ljus ut med effektivitet och en uppsjö av ekonomiska vinster. Särskilt inom den offentliga sektorn finns det anledning att varmt omfamna digitaliseringen för att säkerställa bättre tjänster till lägre kostnader för samhället.

Konsulterna och leverantörerna finns där med gedigen erfarenhet och kompetens inom området tillsammans med beprövade och mogna system.

Trots en solid och trovärdig vinstpotential med erfarna leverantörer i teamet finns det anledning att stålsätta sig. Tyvärr slutar det med att många företag elektrifierar befintliga processer och går miste om fördelarna med digitaliseringen.

Digitalisera = affärsmodell, organisation och processer är utformade för att utnyttja dagens och morgondagens teknik. Använd teknik för att förnya, förenkla och förbättra processer.

Elektrifiera = behåll affärsmodell, organisation och processer med sin komplexitet och design, men implementera dem i ett nytt system.

Vilka är de första tecknen på att du håller på att elektrifiera snarare än att digitalisera processerna?

 • Underlåtenhet att generalisera processerna, med fortsatt önskan om speciella lösningar.
 • Kravspecifikationen innan lösningen blir för detaljerad i ett tidigt skede i en as-is-analys utan att optimera lösningen i tvåstegstillstånd.
 • Följande uttalande ligger hos organisationen: "Systemet finns där för att stödja våra befintliga processer, vi ska inte behöva anpassa oss till systemet." Här visar det sig att det inte finns något utrymme att gå igenom sina egna processer, och kapaciteten för förändring är låg.
 • Det finns ingen tydlig strategi för hur man utnyttjar bästa praxis för att minska kostnader och komplexitet. Du går miste om fördelarna med lägre projektkostnader och minskade livstidskostnader.
 • Brist på digitala färdigheter (= Affärs- och teknikförståelse x Vilja och förmåga att transformera).
 • Ingen äger masterdata/registerdata i organisationen och säkerställer kvalitet.
 • Digitaliseringen utgör inte en röd tråd genom organisationens strategiska och operativa planer.

Andra funktioner i digitaliseringsprogrammet som bör vara berättigade till oro;

 • Du har inte gjort upp på ditt eget sätt om det risklandskap du går in i och du glömmer att ta hänsyn till en situation där flera strategiska initiativ introduceras som i sig gör risklandskapet mer utmanande.
 • Låg mognad i nyttoförstärkelse. Statistik från USA visar att 46 % fler projekt vid hög mognad i realisering av allmännyttiga tjänster blev framgångsrika ur ett förmånsperspektiv.
 • Man har inte tänkt på utmaningarna med att driva den dagliga verksamheten samtidigt som programmet kommer att kräva stor uppmärksamhet från verksamheten. Resursplanen för portföljen är ofta oklar.
 • Företaget har inte säkrat intern förankring från alla berörda parter. Särskilt viktigt i globala företag.
 • Det finns ingen klar uppfattning om beroendet mellan digitaliseringsprogrammet och andra strategiska initiativ och hur dessa kommer att utmana varandra när det gäller resursbrist och kritiska beroenden.
 • Projektmetodik för det enskilda programmet väljs inte ut baserat på förändringsstrategi

De flesta företag har utan tvekan redan tänkt dessa tankar, men tyvärr räcker det inte att bara ta detta "för information", utan måste bakas in i de strategiska och operativa planerna för att undvika onödig kostnadsförbrukning och stress i organisationen.

Och slutsatsen? Dra nytta av digitaliseringens erfarenheter och se till att organisationen är så förberedd som möjligt på vad som kommer från ovan nämnda utmaningar.