Eksponeringsregisteret i SAP

Sariba_Eksponeringsregisteret i SAP

Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid pålegger arbeidsgiver å registrere arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, bly, asbestfiber, biologiske faktorer eller ioniserende stråling. Med utgangspunkt i forskriften har Sariba utviklet Eksponeringsregisteret i SAP, som forenkler registrering av eksponerte arbeidstakere.

Arbeidstaker som er oppført i registeret skal gjøres kjent med dette og ha adgang til sine egne opplysninger. Opplysninger i registeret som gjelder alle (ikke av personlig art) skal gjøres kjent for arbeidstakerne. Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, andre personer med HMS oppgaver på arbeidsplassen og arbeidstilsynet.

Saribas løsning tar utgangspunkt i allerede eksisterende data i SAP. I tillegg opprettes en ny infotype med mulighet for å registrere de nødvendige opplysninger. Løsningen tilfredsstiller krav fra Arbeidstilsynet og ivaretar samtidig de ansattes interesser. Dette gir en god, felles løsning for alle involverte. Gevinster ved å ta i bruk Saribas Eksponeringsregister i SAP:

  • Tilfredsstiller krav fra Arbeidstilsynet
  • Ivaretar ansattes interesser
  • Felles, brukervennlig og webbasert løsning for alle involverte
  • Fleksible rapporteringsmuligheter
  • En løsning fullt integrert i SAP
  • Benytter eksisterende løsninger for tilgangskontroll
  • Benytter eksisterende data, som effektiviserer prosessen, forbedrer datakvalitet og unngår dobbeltregistrering
  • Benytter eksisterende back-up- og systemforvaltningsløsninger
  • Kan tilgjengeliggjøres via andre/nye brukergrensesnitt, for eksempel apper
  • Ingen ekstra lisenskostnader

Vil du vite mer om Eksponeringsregisteret i SAP? Ta kontakt med Håvard Aspenes.